ЗА НАС

Од нашето основање во 1992 година, нашата главна цел е да ги исполниме барањата на нашите клиенти со наш гарантиран квалитет, навремена испорака и стабилно снабдување со брановиден картон и картонска амбалажа.

Како резултат на нашата постојана посветеност на оваа цел, ние сме една од најуспешните компании во Северна Македонија во областа на производството на брановиден картон и картонска амбалажа.

НАШИТЕ ГЛАВНИ ПРЕДНОСТИ

ПРОИЗВОДЕН
КАПАЦИТЕТ

Производство на брановиден картон и картонска амбалажа со годишен капацитет од 15.000 тони

специјализирана
опрема

Опрема за производство и преработка на 2/3/4/5 слоен картон и амбалажа од брановиден картон

СТАБИЛНИ
ЗАЛИХИ

Залихи на суровини кои постојано се оддржуваат на стабилно ниво

УГЛЕДНИ
ДОБАВУВАЧИ

Суровини од добавувачи со светско реноме и супериорност во производство на хартија

АВТОМАТСКО
ПАКУВАЊЕ

Специјализирани за картонска амбалажа за користење во автоматски процеси на пакување
ISO СЕРТИФИКАТИ
ПРИВАТНА ЛАБОРАТОРИЈА

Користиме професионална и редовно калибрирана лабораториска опрема од FRANK-PTI GmbH за испитување на карактеристиките на хартиените суровини и нашите производи. Овие тестови вклучуваат:

 • COBB

  Cobb тестот ја одредува количината на вода што се апсорбира во површината на точно димензионирана (не бибулозна) хартија, картон и брановидна хартија или примерок од картон во одреден временски период.

 • ECT

  Тестот за кршење на рабовите (ECT) е ја мери цврстина (отпорноста) на компресија на рабовите на брановиден картон.

 • CMT

  Тестот за брановиден медиум (CMT) ја мери отпорноста на гмечење на лабораториски изработена хартиена брановидна лента и претставува средство за проценка на потенцијалната отпорност на рамно кршење на брановиден картон.

 • BURST

  Тестот за пукање ја одредува максималната отпорност на димензиониран примерок на постојано зголемувачки притисок.

 • BCT

  Тестот за компресија на кутијата (BCT) се користи за мерење на компресивната сила на кутијата.

ПОЛИТИКА ЗА ИНТЕГРИРАН МЕНАЏМЕНТ СИСТЕМ

Политиката за интегриран менаџмент систем на МИСКОМ ДООЕЛ, СТРУГА има функционална вредност во рамките на вкупната политика, стратегија, и контекстот на организацијата заради обезбедување на производите и услугите кои им ги испорачува на клиентите, во целост да ги исполнуваат нивните искажани реални барања и да бидат со важечките законски прописи, како и национални и меѓународни стандарди ISO 9001, ISO 14001 и ISO 50001.

Насоченоста кон потребите на клиентите и задоволството на клиентите од извршената работа се најважните вредности според кои МИСКОМ ја мери и ја одредува својата вкупна успешност.

За постигнување, одржување и зајакнување на тие вредности, трајно се обврзуваме:

 • На клиентите да им нудиме најоптимални и целосни решенија кои во целост ги подржуваат нивните барања и потреби
 • Да набавуваме современи материјали и опрема за обезбедување на стандарден и гарантиран квалитет
 • Да негуваме и развиваме партнерски односи со добавувачите
 • Да вработуваме стручен и амбициозен персонал кој ќе има можност и обврска постојано да се развива и усовршува
 • Да внимаваме на животната средина, намалувајќи ја потрошувачката на ресурси и количината на отпад кој се одлага во животната средина и да го рециклираме технолошкиот отпад
 • Да ја одржуваме и подобруваме инфраструктурата за непречена, безбедна и пријатна работа
 • Да се стремиме кон светските трендови и достапни техники за намалување на ризикот од несреќи
 • Да ја зголемуваме енергетската ефикасност на опремата и објектите
 • Да поставуваме амбициозни, мерливи и остварливи цели за квалитетот, животната средина, енергетската ефикасност како и заштита на здравјето и безбедноста на вработените
 • Да ја подобруваме ефикасноста на интегрираниот менаџмент систем втемелен на барањата на меѓународните норми ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 и да тежнееме кон надминување на висината на тие барања
 • Да водиме посебна грижа за лицата со посебни потреби со нивно рамноправно вклучување во општествениот живот со тоа што им обезбедуваме соодветни услови за работа и можност за нивно осамостојување и себеизразување

Секој вработен во компанијата треба да биде запознат со политиката за интегриран менаџмент систем, да ја сфати, прифати и почитува како трајно начело во сопственото работење.